خرید بلیط

در صورت گشایش پیست خرید بلیط ورودی ، پارکینگ و پیست در باجه مستقر در پیست اسکی خور امکان پذیر است.
بدیهی است در صورت تثبیت و استمرار بارش برف فروش به شیوه اینترنتی خواهد بود.